Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral

 1. Õiguslik alus

  Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek.
  Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

 2. Lapsevanema õigused
  1. Nõusoleku tagasivõtmine

   Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

  2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
  3. Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.
  4. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil oppeinfo@kullo.ee.
  5. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
 3. Andmete avalikustamine ja edastamine
  1. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.
  2. Andmed avalikustatakse kooli veebilehel või sotsiaalmeediakanalis piiramatule hulgale kolmandatele isikutele.
 4. Andmete säilitamine
  1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
  2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
  3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.
 5. Turvalisus
  1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid avalikustab.
  2. Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.
  3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.
  4. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli töötajatele tööülesannete täitmiseks. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab administratsiooni töötajad ning huviringi õpetaja.
  5. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile kooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatud kapis.
 6. Uudiskirja saamise tingimused
  1. Uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri, mis sisaldab kooli uudiseid või teateid.
  2. Kool kui uudiskirja tellija isikuandmete vastutav töötleja ei edasta tellija e-posti aadressi kolmandatele isikutele ja kasutab e-posti aadressi üksnes uudiskirjade edastamiseks.
  3. Uudiskirja tellimisega annab tellija koolile nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi uudiskirjade edastamise eesmärgil.
  4. Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal ajal andes sellest teada e-posti teel aadressile kullo@kullo.ee. Uudiskirja tellimusest loobumise korral eemaldab kool lapsevanema e-posti aadressi nimistust ja uudiskirja enam ei saadeta.
 7. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil kullo@kullo.ee.
 8. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.